Tiráž

2K CNC-Service s.r.o.
Továrenská 4449/68
018 41 Dubnica nad Váhom

Obchodný register: Oddiel Sro, vložka č. 36819/R
Registrový súd : Okresný súd Trenčín

Zastúpenie spoločnosti
Ing. Jaroslav Kolník , konateľ
Bc. Anna Mošková , konateľ

Kontakt

Telefón: +421 908 742 478
E-mail: service@2kcnc-service.sk

IČO: 51845911, IČ DPH: SK 2120807183

Zodpovedný v zmysle tlačového práva:

Ing. Jaroslav Kolník

Údaje o zdrojoch pre použité obrázky a grafiku
© 2KSERVICE
© depositphotos.com

Ručenie za obsah

Obsahy našich stránok boli vyhotovené s najväčšou starostlivosťou. Nemôžeme ručiť za správnosť, úplnosť a aktuálnosť. Ako poskyt ovateľ služieb sme podľa §6 ods. 1
MDStV a §8 ods. 1 TDG podľa všeobecných zákonov zodpovední za vlastné obsahy na tejto stránke. Poskytovatelia služieb nie sú povinní ko ntrolovať vami
sprostredkované, alebo uložené cudzie informácie, alebo pátrať po situáciách, ktoré upozorňujú na protiprávne činnosti. Povinno sti na odstránenie alebo zablokovanie využitia informácií všeobecných zákonov zostávajú z toho vynechané. Ručenie, ktoré sa toho týka, je možné až v čase spoznania k onkrétneho porušenia práva. Po zistení príslušného porušenia práva, okamžite odstránime tieto obsahy.

Ručenie za odkazy

Naša ponuka obsahuje odkazy na externé webové stránky tretích osôb, na ktorých obsah nemáme žiadny vplyv. Preto nemôžeme na seba prevziať žiadne ručenie za
tieto cudzie obsahy . Za obsahy stránok odkazov je vždy zodpovedný príslušný poskytovateľ služieb alebo prevádzkovateľ stránok. V momente vytvorenia odkazu neboli stránky obsiahnuté v odkazoch kontrolované na možné porušenia práva. V čase vytvorenia odkazu sa obsahu v rozpore so zákonom ned ali zistiť . Trvalá kontrola obsahu stránok, ktoré sú predmetom odkazov sa však bez konkrétnych dôvodov od nás nedá oprávnene požadovať . Pri zistení porušení práva tieto odkazy bezodkladne odstránime

Autorské práva

Obsah a diela vytvorené prevádzkovateľom stránky na týchto stránkach podliehajú nemeckej ochrane autorských práv. Rozmnožovanie, spracovanie, šírenie ako aj
akýkoľvek spôsob zhodnocovania nad rámec autorských práv si vyžaduje písomný súhlas príslušného autora, resp. tvorcu. Siahnutia z webu a kópie tejto stránky súpovolené iba pre súkromné, nekomerčné použitie . Pokiaľ obsahy na tejto stránke neboli vytvorené prevádzkovateľom, tak budú rešpektované autorské práva tretích
osôb . Obzvlášť budú obsahy od tretích osôb ako také označené. V prípade, že budete napriek tomu upozornení na porušenie autorských prá v , prosíme vás o
poskytnutie príslušnej informácie . Pri oznámení porušení práva budú takého obsahy bezodkladne odstránené.