Zásady ochrany osobných údajov

1. Ochrana údajov na prvý pohľad

Všeobecné informácie

Nasledujúce informácie poskytujú jednoduchý prehľad o tom, čo sa stane s vašimi osobnými údajmi, keď navštívite túto webovú stránku. Osobné údaje sú všetky údaje, pomocou ktorých vás možno osobne identifikovať. Podrobné informácie o predmete ochrany údajov nájdete v našom vyhlásení o ochrane údajov uvedenom pod týmto textom.

Zhromažďovanie údajov na tejto webovej lokalite

Kto je zodpovedný za zhromažďovanie údajov na tejto webovej lokalite?

Spracovanie údajov na tejto webovej stránke vykonáva prevádzkovateľ webovej stránky. Ich kontaktné údaje nájdete v tiráži tohto webu.

Ako zhromažďujeme vaše údaje?

Na jednej strane sa vaše údaje zhromažďujú, keď nám ich oznámite. Toto môže byť napr. Napríklad údaje, ktoré zadáte do kontaktného formulára.

Ostatné údaje sú zaznamenávané automaticky alebo s vaším súhlasom pri návšteve webovej stránky našimi IT systémami. Ide najmä o technické údaje (napr. internetový prehliadač, operačný systém alebo čas zobrazenia stránky). Tieto údaje sa zhromažďujú automaticky, akonáhle vstúpite na túto webovú stránku.

Na čo používame vaše údaje?

Niektoré z údajov sa zhromažďujú, aby sa zabezpečilo, že webová stránka je bez chýb. Ďalšie údaje môžu byť použité na analýzu vášho používateľského správania.

Aké práva máte v súvislosti so svojimi údajmi?

Máte právo kedykoľvek bezplatne získať informácie o pôvode, príjemcovi a účele vašich uložených osobných údajov. Máte tiež právo požiadať o opravu alebo vymazanie týchto údajov. Ak ste udelili súhlas so spracovaním údajov, môžete tento súhlas kedykoľvek do budúcnosti odvolať. Máte tiež právo požadovať za určitých okolností obmedzenie spracúvania vašich osobných údajov. Máte tiež právo podať sťažnosť príslušnému dozornému orgánu.

V prípade akýchkoľvek ďalších otázok k téme ochrany údajov nás môžete kedykoľvek kontaktovať na adrese uvedenej v právnom upozornení.

2. Hosting a siete na doručovanie obsahu (CDN)

Externý hosting

Túto webovú stránku prevádzkuje externý poskytovateľ služieb (hostiteľ). Osobné údaje zaznamenané na tejto webovej stránke sú uložené na serveroch hostiteľa. Toto môže byť v. a. byť IP adresy, žiadosti o kontakt, meta a komunikačné údaje, zmluvné údaje, kontaktné údaje, mená, prístup na webovú stránku a ďalšie údaje generované prostredníctvom webovej stránky.

Hoster sa používa na účely plnenia zmluvy s našimi potenciálnymi a existujúcimi zákazníkmi (čl. 6 ods. 1 písm. b GDPR) a v záujme bezpečného, ​​rýchleho a efektívneho poskytovania našej online ponuky profesionálnym poskytovateľom ( článok 6 ods. 1 písm. f GDPR).

Náš hostiteľ bude spracovávať vaše údaje iba v rozsahu, ktorý je potrebný na splnenie jeho povinností súvisiacich s plnením a bude postupovať podľa našich pokynov týkajúcich sa týchto údajov.

Používame nasledujúcich hostiteľov:

antares GmbH & amp; Co. KG
Friedrich-Wöhler-Strasse 28
D-24536 Neumünster

Uzavretie zmluvy o spracovaní objednávky

Aby sme zabezpečili spracovanie v súlade s ochranou údajov, uzavreli sme s naším hostiteľom zmluvu o spracovaní objednávky.

3. Všeobecné informácie a povinné informácie

Ochrana údajov

Prevádzkovatelia tohto webu berú ochranu vašich osobných údajov veľmi vážne. S vašimi osobnými údajmi zaobchádzame dôverne a v súlade so zákonnými predpismi o ochrane údajov a týmto vyhlásením o ochrane údajov.

Keď používate túto webovú stránku, zhromažďujú sa rôzne osobné údaje. Osobné údaje sú údaje, pomocou ktorých vás možno osobne identifikovať. Toto vyhlásenie o ochrane údajov vysvetľuje, ktoré údaje zhromažďujeme a na čo ich používame. Vysvetľuje tiež, ako a na aký účel sa to robí.

Chceli by sme upozorniť, že prenos údajov cez internet (napr. pri komunikácii e-mailom) môže mať bezpečnostné medzery. Úplná ochrana údajov pred prístupom tretích strán nie je možná.

Poznámka o zodpovednom orgáne

Zodpovedným orgánom za spracovanie údajov na tejto webovej stránke je:

2K CNC-Service GmbH
Krokamp 35 · 24539 Neumünster
Vertreten durch: Michael Krause

Dipl.-Ing.
Michael Krause
Geschäftsführer
Managing Director

Telefon: +49. 4321. 871 326
E-Mail: info@2kcnc-service.de

Zodpovedným orgánom je fyzická alebo právnická osoba, ktorá sama alebo spoločne s inými rozhoduje o účeloch a prostriedkoch spracúvania osobných údajov (napr. mená, emailové adresy a pod.).

Doba skladovania

Pokiaľ toto vyhlásenie o ochrane údajov neobsahuje žiadnu špeciálnu pamäťboli uvedené, vaše osobné údaje u nás zostanú dovtedy, kým pominie účel spracúvania údajov. Ak oprávnene požiadate o vymazanie alebo odvoláte svoj súhlas so spracovaním údajov, vaše údaje budú vymazané, pokiaľ nebudeme mať iné právne prípustné dôvody na uchovávanie vašich osobných údajov (napríklad daňové alebo obchodné doby uchovávania); v druhom prípade sa výmaz uskutoční po tom, čo tieto dôvody pominú.

Štatutárny úradník pre ochranu údajov

Pre našu spoločnosť sme vymenovali zodpovednú osobu.

dsgvoNord GmbH
Eichkamp 24d
24116 Kiel
www.dsgvo-nord.de

Telefón: 0431 301 400 600
E-mail: info@dsgvo-nord.de

Poznámka k prenosu údajov do USA

Na našej webovej stránke sú integrované nástroje od spoločností so sídlom v USA. Keď sú tieto nástroje aktívne, vaše osobné údaje môžu byť odovzdané americkým serverom príslušných spoločností. Chceli by sme upozorniť, že USA nie sú bezpečnou treťou krajinou v zmysle zákona EÚ o ochrane údajov. Americké spoločnosti sú povinné zverejniť osobné údaje bezpečnostným orgánom bez toho, aby ste vy ako dotknutá osoba mohli proti tomu podniknúť právne kroky. Nemožno teda vylúčiť, že orgány USA (napr. tajné služby) spracúvajú, vyhodnocujú a trvalo uchovávajú vaše údaje na serveroch USA na účely monitorovania. Na tieto spracovateľské činnosti nemáme žiadny vplyv.

Odvolanie vášho súhlasu so spracovaním údajov

Mnohé operácie spracovania údajov sú možné len s vaším výslovným súhlasom. Svoj súhlas môžete kedykoľvek odvolať. Zákonnosť spracovania údajov vykonaného pred odvolaním zostáva odvolaním nedotknutá.

Právo namietať proti zhromažďovaniu údajov v osobitných prípadoch a proti priamej reklame (článok 21 GDPR)

AK SPRACOVANIE ÚDAJOV NA ZÁKLADE ČL. 6 ABS. 1 LIT. E ALEBO F GDPR, MÁTE KEDYKOĽVEK PRÁVO NAMIETNUŤ SPRACOVANIE VAŠICH OSOBNÝCH ÚDAJOV Z DÔVODOV VYPLÝVAJÚCICH Z VAŠEJ OSOBITNEJ SITUÁCIE; TOTO PLATÍ AJ PRE PROFILOVANIE NA ZÁKLADE TÝCHTO USTANOVENÍ. PRÍSLUŠNÝ PRÁVNY ZÁKLAD, NA KTOROM JE SPRACOVANIE ZALOŽENÉ NA TEJTO ZÁSADE OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV. AK BUDETE NÁMIEŤ, VAŠE DOTKNUTÉ OSOBNÉ ÚDAJE UŽ NEBUDEME SPRACOVAŤ, AK NEBUDEME UVEDENÉ POVINNÉ DÔVODY SPRACOVANIA, KU KTORÉMU SA DOCHÁDZA, VYKONÁVAME ALEBO VYKONÁVAME VÁŠ ZÁUJEM, DODRŽUJE PRÁVA NÁMIETKA PODĽA 11 PODĽA GDPR.21).

AK SÚ VAŠE OSOBNÉ ÚDAJE SPRACOVANÉ NA PREVÁDZKU PRIAMY REKLAMY, MÁTE PRÁVO KEDYKOĽVEK NAMIETNUŤ SPRACOVANIE OSOBNÝCH ÚDAJOV NA ÚČELY TAKEJTO REKLAMY; TO PLATÍ AJ PRE PROFILOVANIE V ROZSAHU V SÚVISLOSTI S TAKOUTO PRIAMY REKLAMIOU. AK NÁMIETKU, VAŠE OSOBNÉ ÚDAJE SA UŽ NEBUDÚ POUŽÍVAŤ NA ÚČELY PRIAMY REKLAMY (NÁMIETKA PODĽA ČL. 21 (2) GDPR).

Právo odvolať sa na príslušný dozorný orgán

V prípade porušenia GDPR majú dotknuté osoby právo podať sťažnosť dozornému orgánu, najmä v členskom štáte ich obvyklého pobytu, miesta výkonu práce alebo miesta údajného porušenia. Právo podať sťažnosť existuje bez toho, aby boli dotknuté iné správne alebo súdne opravné prostriedky.

Právo na prenosnosť údajov

Máte právo na to, aby sme vám alebo tretej strane odovzdali údaje, ktoré spracúvame automaticky na základe vášho súhlasu alebo pri plnení zmluvy, v bežnom, strojovo čitateľnom formáte. Ak požiadate o priamy prenos údajov inej zodpovednej osobe, uskutoční sa to len vtedy, ak je to technicky možné.

Šifrovanie SSL alebo TLS

Z bezpečnostných dôvodov a na ochranu prenosu dôverného obsahu, ako sú objednávky alebo otázky, ktoré nám posielate ako prevádzkovateľ webovej stránky, používa táto stránka šifrovanie SSL alebo TLS. Šifrované spojenie spoznáte podľa toho, že riadok adresy prehliadača sa zmení z „http: //“ na „https: //“ a podľa symbolu zámku v riadku vášho prehliadača.

Ak je aktivované šifrovanie SSL alebo TLS, údaje, ktoré nám prenášate, nemôžu byť čítané tretími stranami.

Informácie, vymazanie a oprava

V rámci platných zákonných ustanovení máte právo na bezplatné informácie o vašich uložených osobných údajoch, ich pôvode a príjemcovi a účele spracovania údajov a v prípade potreby právo na ich opravu alebo vymazanie. on údaje. V prípade akýchkoľvek ďalších otázok k téme osobných údajov nás môžete kedykoľvek kontaktovať na adrese uvedenej v právnom upozornení.

Právo na obmedzenie spracovania

Máte právo požiadať o obmedzenie spracovania vašich osobných údajov. Môžete nás kedykoľvek kontaktovať na adrese uvedenej v právnom upozornení. Právo na obmedzenie spracovania existuje v týchto prípadoch:

  • Ak spochybníte presnosť vašich osobných údajov, ktoré uchovávame, zvyčajne potrebujeme čas na to, aby sme to skontrolovali. Počas trvania testu máte právo požiadať o obmedzenie spracovania vašich osobných údajov.
  • Ak k spracovaniu vašich osobných údajov došlo/prebehne nezákonne, môžete namiesto ich vymazania požiadať o obmedzenie spracovania údajov.
  • Ak už vaše osobné údaje nepotrebujeme, ale potrebujete ich vy na uplatnenie, obranu alebo uplatnenie právnych nárokov, máte právo namiesto vymazania požadovať obmedzenie spracovania vašich osobných údajov.
  • Ak ste podali námietku v súlade s článkom 21 odsek 1 GDPR, vaše a naše záujmy musia byť zvážené. Pokiaľ ešte nie je jasné, koho záujmy prevažujú, máte právo požiadať o obmedzenie spracovania vašich osobných údajov.

Ak ste obmedzili spracúvanie Vašich osobných údajov, môžu byť tieto údaje – okrem ich uchovávania – použité len s Vaším súhlasom alebo na určenie, výkon alebo obhajobu právnych nárokov alebo na ochranu práv inej fyzickej alebo právnickej osoby. alebo z dôvodov dôležitého verejného záujmu spracúvané Európskou úniou alebo členským štátom.

Námietka voči reklamným e-mailom

Týmto namietame proti používaniu kontaktných údajov zverejnených v rámci povinnosti tiráž na zasielanie nevyžiadaných reklamných a informačných materiálov. Prevádzkovatelia stránok si výslovne vyhradzujú právo podniknúť právne kroky v prípade nevyžiadaného zasielania reklamných informácií, ako sú spamové e-maily.

4. Zber údajov na tejto webovej stránke

Súbory cookie

[borlabs-cookie type=“btn-cookie-preference“ title=“Upravte nastavenia súborov cookie“/]

Naše internetové stránky používajú takzvané „cookies“. Cookies sú malé textové súbory a nespôsobujú žiadne poškodenie vášho zariadenia. Sú uložené buď dočasne počas trvania relácie (súbory cookie relácie) alebo trvalo (trvalé súbory cookie) vo vašom zariadení. Súbory cookie relácie sa po vašej návšteve automaticky vymažú. Trvalé súbory cookie zostávajú uložené vo vašom zariadení, kým ich sami neodstránite alebo kým ich automaticky neodstráni váš webový prehliadač.

V niektorých prípadoch môžu byť pri vstupe na našu webovú stránku do vášho zariadenia uložené aj súbory cookie od spoločností tretích strán (súbory cookie tretích strán). Tieto nám alebo vám umožňujú používať určité služby tretích strán (napríklad súbory cookie na spracovanie platobných služieb).

Súbory cookie majú rôzne funkcie. Mnohé súbory cookie sú technicky nevyhnutné, pretože niektoré funkcie webovej stránky by bez nich nefungovali (napríklad funkcia nákupného košíka alebo zobrazovanie videí). Iné súbory cookie sa používajú na vyhodnotenie správania používateľov alebo na zobrazovanie reklamy.

Cookies, ktoré sú potrebné na realizáciu procesu elektronickej komunikácie (nevyhnutné cookies) alebo na poskytovanie určitých funkcií, ktoré požadujete (funkčné cookies, napr. pre funkciu nákupného košíka) alebo na optimalizáciu webovej stránky (napr. cookies na meranie návštevnosti webu) na základe 6 ods. 1 písm. f GDPR, pokiaľ nie je daný iný právny základ. Prevádzkovateľ webovej stránky má oprávnený záujem na ukladaní cookies pre technicky bezchybné a optimalizované poskytovanie svojich služieb. Ak bol vyžiadaný súhlas s ukladaním cookies, ukladanie príslušných cookies prebieha výlučne na základe tohto súhlasu (čl. 6 ods. 1 písm. a GDPR); súhlas je možné kedykoľvek odvolať.

Váš prehliadač si môžete nastaviť tak, aby ste boli informovaní o nastavení cookies a povolili cookies len v jednotlivých prípadoch, vylúčili akceptovanie cookies pre určité prípady alebo všeobecne a aktivovali automatické mazanie cookies pri zatvorení prehliadača. Ak sú cookies deaktivované, funkčnosť tejto webovej stránky môže byť obmedzená.

Pokiaľ súbory cookie používajú spoločnosti tretích strán alebo na účely analýzy, budeme vás o tom samostatne informovať v rámci tohto vyhlásenia o ochrane údajov a v prípade potreby si vyžiadame váš súhlas.

Súhlas so súborom cookie so súborom cookie Borlabs

Naša webová stránka používa technológiu súhlasu so súbormi cookie od spoločnosti Borlabs Cookie na získanie vášho súhlasu s ukladaním určitých súborov cookie vo vašom prehliadači a na ich zdokumentovanie v súlade s nariadeniami o ochrane údajov. Poskytovateľom tejto technológie je Borlabs – Benjamin A. Bornschein, Georg-Wilhelm-Str. 17, 21107 Hamburg (ďalej len Borlabs).

Keď vstúpite na našu webovú stránku, vo vašom prehliadači sa uloží súbor cookie Borlabs, v ktorom je uložený súhlas, ktorý ste udelili alebo odvolanie tohto súhlasu. Tieto údaje sa neposielajú poskytovateľovi súborov cookie Borlabs.

Zaznamenané údaje sa uložia, kým nás nepožiadate o ich vymazanie alebo vymazanie súboru cookie Borlabs sami, alebo kým prestane platiť účel ukladania údajov. Povinné zákonné doby uchovávania zostávajú nedotknuté. Podrobnosti o spracovaní údajov súborom Borlabs Cookie nájdete na stránke https : //de.borlabs.io/kb/welche-daten-speichert-borlabs-cookie/

Technológia súhlasu so súbormi cookie Borlabs sa používa na získanie zákonom požadovaného súhlasu s používaním súborov cookie. Právnym základom je článok 6, odsek 1, veta 1, písmeno c GDPR.

Súbory denníka servera

Poskytovateľ stránok automaticky zhromažďuje a ukladá informácie do takzvaných protokolových súborov servera, ktoré nám váš prehliadač automaticky odošle. Toto sú:

  • Typ prehliadača a verzia prehliadača
  • Použitý operačný systém
  • Adresa URL sprostredkovateľa
  • Názov hostiteľa pristupujúceho počítača
  • Čas požiadavky servera
  • Adresa IP

Tieto údaje nebudú zlúčené s inými zdrojmi údajov.

Tieto údaje sa zaznamenávajú na základe článku 6 odsek 1 písmeno f GDPR. Prevádzkovateľ webovej stránky má oprávnený záujem na technicky bezchybnej prezentácii a optimalizácii svojej webovej stránky – k tomu musia byť zaznamenané protokolové súbory servera.

Kontaktný formulár

Ak nám pošlete dopyty prostredníctvom kontaktného formulára, vaše údaje z dopytového formulára vrátane kontaktných údajov, ktoré ste tam uviedli, budú použité na účely spracovania dopytu a v prípade, že A. Následné otázky sú u nás uložené. Bez vášho súhlasu tieto údaje neposielame ďalej.

Tieto údaje sa spracúvajú na základe článku 6 ods. 1 písm. b) GDPR za predpokladu, že vaša žiadosť súvisí s plnením zmluvy alebo je potrebná na vykonanie predzmluvných opatrení. Vo všetkých ostatných prípadoch je spracovanie založené na našom oprávnenom záujme na efektívnom spracovaní nám zaslaných otázok (čl. 6 ods. 1 písm. f GDPR) alebo na vašom súhlase (čl. 6 ods. 1 písm. a GDPR) ), ak bol tento dotazovaný.

Údaje, ktoré zadáte do kontaktného formulára, u nás zostanú, kým nás nepožiadate o ich vymazanie, neodvoláte svoj súhlas s ukladaním alebo pominie účel uchovávania údajov (napr. po vybavení vašej žiadosti). Povinné zákonné ustanovenia – najmä doby uchovávania – zostávajú nedotknuté.

Dopyt e-mailom, telefonicky alebo faxom

Ak nás kontaktujete e-mailom, telefonicky alebo faxom, vaša žiadosť vrátane všetkých z nej odvodených osobných údajov (meno, požiadavka) bude u nás uložená a spracovaná za účelom vybavenia vašej žiadosti. Bez vášho súhlasu tieto údaje neposielame ďalej.

Tieto údaje sa spracúvajú na základe článku 6 ods. 1 písm. b) GDPR za predpokladu, že vaša žiadosť súvisí s plnením zmluvy alebo je potrebná na vykonanie predzmluvných opatrení. Vo všetkých ostatných prípadoch je spracovanie založené na našom oprávnenom záujme na efektívnom spracovaní nám zaslaných otázok (čl. 6 ods. 1 písm. f GDPR) alebo na vašom súhlase (čl. 6 ods. 1 písm. a GDPR) ), ak bol tento dotazovaný.

Údaje, ktoré nám pošlete prostredníctvom žiadostí o kontakt, zostanú u nás, kým nás nepožiadate o ich vymazanie, neodvoláte svoj súhlas s ukladaním alebo pominie účel uchovávania údajov (napr. po spracovaní vašej žiadosti). Povinné zákonné ustanovenia – najmä zákonné doby uchovávania – zostávajú nedotknuté.

5. Newsletter

Údaje bulletinu

Ak by ste chceli dostávať newsletter ponúkaný na webovej stránke, potrebujeme od vás e-mailovú adresu, ako aj informácie, ktoré nám umožnia overiť, že ste vlastníkom uvedenej e-mailovej adresy a že súhlasíte so zasielaním newsletter . Ďalšie údaje sa nezhromažďujú alebo sa zhromažďujú iba dobrovoľne. Tieto údaje používame výlučne na zasielanie požadovaných informácií a neposkytujeme ich tretím stranám.

Spracúvanie údajov zadaných do registračného formulára na odber noviniek prebieha výlučne na základe vášho súhlasu (čl. 6 ods. 1 písm. a GDPR). Svoj súhlas s ukladaním údajov, e-mailovej adresy a ich používaním na zasielanie newsletteru môžete kedykoľvek odvolať, napríklad prostredníctvom odkazu „Odhlásiť sa z odberu“ v newsletteri. Zákonnosť operácií spracovania údajov, ktoré už prebehli, zostáva odvolaním nedotknutá.

Údaje, ktoré ste u nás uložili za účelom prihlásenia sa na odber noviniek, budeme uchovávať my alebo poskytovateľ služieb zasielania noviniek, kým sa neodhlásite z odberu noviniek, a po odhlásení sa z odberu noviniek budú vymazané z distribučného zoznamu newsletterov. To nemá vplyv na údaje, ktoré sme uložili na iné účely.

Po odstránení z distribučného zoznamu bulletinov môže byť vaša e-mailová adresa uložená nami alebo poskytovateľom služieb bulletinu na čiernej listine, aby sme zabránili budúcemu zasielaniu správ. Údaje z čiernej listiny budú použité iba na tento účel a nebudú zlúčené s inými údajmi. Slúži to vášmu aj nášmu záujmu o dodržiavanie zákonných požiadaviek pri zasielaní newsletterov (oprávnený záujem v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. f GDPR). Uloženie v čiernej listine nie je časovo obmedzené. Proti ukladaniu môžete namietať za predpokladu, že vaše záujmy prevažujú nad našimi oprávnenými záujmami.

6. Pluginy a nástroje

Webové písma Google (lokálny hosting)

Táto stránka používa na jednotné zobrazovanie fontov takzvané webové fonty, ktoré poskytuje Google. Písma Google sú nainštalované lokálne. Neexistuje žiadne pripojenie k serverom Google.

Ďalšie informácie o webových písmach Google nájdete na adrese https://developers.google.com / fonts / faq a v pravidlách ochrany osobných údajov spoločnosti Google: https: / /policies.google.com/privacy?hl=sk .

Mapy Google

Táto stránka používa mapovú službu Google Maps. Poskytovateľom je Google Ireland Limited („Google“), Gordon House, Barrow Street , Dublin 4, Írsko.

Pre využitie funkcií Google Maps je potrebné uložiť si IP adresu. Tieto informácie sa zvyčajne prenášajú a ukladajú spoločnosťou Google na servery v Spojených štátoch. Poskytovateľ tejto stránky nemá žiadny vplyv na tento prenos údajov.

Mapy Google sa používajú v záujme atraktívnej prezentácie našich online ponúk a na uľahčenie nájdenia miest, ktoré sme na webovej stránke uviedli. Ide o oprávnený záujem v zmysle článku 6 ods. 1 písm. súhlas je možné kedykoľvek odvolať.

Ďalšie informácie o zaobchádzaní s používateľskými údajmi nájdete vo vyhlásení o ochrane údajov spoločnosti Google: https: / /policies.google.com/privacy?hl=de .